Algemene voorwaarden

/Algemene voorwaarden
Algemene voorwaarden2018-09-14T07:19:27+00:00

Download PDF

 ALGEMENE LEVERINGS-, VERHUUR- EN VERKOOPVOORWAARDEN

Artikel 1

ALGEMEEN

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, leveringen van zaken

[rechts]persoon die met

ons een overeenkomt heeft gesloten respectievelijk wenst af te sluiten, terzake van koop bij ons en/of

dienstverlening door ons en/of opdrachtverlening aan ons, en behalve deze, diens vertegenwoordiger[s],

gemachtigde[n], rechtverkrijgenden en/of erfgena[a]m[en].

 1. Aanvullende en/of afwijkende voorwaarden van de wederpartij, waaronder mede begrepen de

inkoopvoorwaarden van die wederpartij, binden ons niet, tenzij deze uitdrukkelijk schriftelijk door ons zijn

aanvaard, waarbij voor al het overige onze Algemene Voorwaarden van toepassing blijven.

 1. Indien wij met de wederpartij een overeenkomst hebben gesloten waarbij de toepasselijkheid van deze

Algemene Voorwaarden is overeengekomen, dan zijn deze tevens van toepassing op eventuele door de

wederpartij nadere mondelinge, telefonische of per telefax, e-mail of op andere wijze gegeven

opdrachten, ongeacht een schriftelijke bevestiging onzerzijds.

 1. Mondelinge toezeggingen door, dan wel afspraken of overeenkomsten met onze ondergeschikten, zoals

vertegenwoordigers en de personen die niet in onze dienst zijn, tussenpersonen daaronder begrepen,

binden ons niet dan nadat deze afspraken, toezeggingen of overeenkomsten door een bevoegdelijk

vertegenwoordiger van ons schriftelijk zijn bevestigd.
Artikel 2

AANBIEDINGEN

 1. Al onze offertes en aanbiedingen zijn vrijblijvend, zowel wat prijs, inhoud als levertijd betreft, tenzij

deze een termijn voor aanvaarding bevatten. Zij gelden als een uitnodiging tot het doen van een aanbod,

tenzij schriftelijk anders overeengekomen dan wel hiervan in onze Algemene Voorwaarden wordt

afgeweken.

 1. Beschrijvingen in aanbiedingen, zoals afbeeldingen, catalogi, tekeningen of op andere wijze verstrekte

opgaven, afwerking en kleuren, werktekeningen, tekeningen ten behoeve van projectie zaalinrichtingen,

berekeningen ten behoeve van projectietechnische zaken, tijdsplanningen en schema’s ten behoeve van

elektrische circuits, zijn zo nauwkeurig mogelijk opgegeven. Deze zijn voor ons slechts bindend indien dit

uitdrukkelijk schriftelijk door ons is bevestigd.

 1. Wij behouden ons het recht voor om bestellingen zonder opgave van redenen te weigeren.

Artikel 3

OVEREENKOMST

 1. Indien een offerte een vrijblijvend aanbod bevat en dit aanvaard wordt, hebben wij het recht dit

aanbod in ieder geval binnen twee [2] werkdagen te herroepen.

 1. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door de wederpartij voor akkoord getekende

offerte of contract door ons is ontvangen en geaccepteerd, ten blijke waarvan wij een

opdrachtbevestiging zullen verzenden, ofwel een aanvang zullen maken met de uitvoering van de

opdracht. Indien wij op verzoek van de wederpartij een aanvang maken met de uitvoering van de

overeenkomst alvorens tussen partijen volledige overeenstemming bestaat omtrent de prijs en de

betalingscondities, zal de wederpartij ons betalen conform de bij ons gebruikelijke tarieven.

 1. Indien door de wederpartij een order is verstrekt, zonder dat door ons een aanbieding is uitgebracht,

komt de overeenkomst eerst tot stand wanneer wij binnen acht [8] dagen de order schriftelijk hebben

geaccepteerd. Indien een order reeds door ons is uitgevoerd, dient verzending van de factuur aan de

wederpartij te worden aangemerkt als een bevestiging van die order.

 1. Wij zijn gerechtigd bij of na het aangaan van de overeenkomst, alvorens [verder] te presteren, van de

wederpartij zekerheid te eisen dat zowel aan de betalings- als aan de overige verplichtingen zal worden

voldaan.

 1. Geringe afwijkingen ten opzichte van getoonde afbeeldingen, het oorspronkelijk ontwerp, tekening,

kopie of model of proef zonder vermindering van kwaliteit, geven geen aanleiding tot ontbinding van de

overeenkomst of tot aanspraak tot enigerlei schadevergoeding.

 1. Wij zijn bevoegd om – indien wij dat noodzakelijk of wenselijk achten – voor een juiste uitvoering van

de overeenkomst anderen in te schakelen.

Artikel 4

PRIJZEN

 1. Tenzij anders vermeld, geschieden alle prijsopgaven onder voorbehoud van prijswijziging. De prijzen

zijn steeds gebaseerd op het ten tijde van het uitbrengen van de aanbieding geldende prijspeil.

 1. Wij zijn gerechtigd eventuele veranderingen in het prijspeil, bijvoorbeeld door wijzigingen van de

verkoopprijzen van onze leveranciers, vrachtprijzen, de koersen van buitenlandse valuta, in- en

uitvoerrechten en daarmee gelijk te stellen heffingen, verzekeringskosten, loonkosten, sociale lasten,

kosten van verpakking, belastingen en andere prijsbepalende factoren, te allen tijde door te voeren in de

door de wederpartij te betalen prijs.

 1. Onze prijslijsten en andere prijsvermeldingen zijn, tenzij anders vermeld, exclusief 21% BTW, invoerrechten,

andere belastingen, heffingen en rechten, en zijn vermeld in Euro’s. Eventuele koerswijzigingen worden

doorberekend.

 1. De kosten van verzending van franco huis of verzending onder rembours of verzending per expresse

komen ten laste van de wederpartij, mits de wederpartij uitdrukkelijk om deze wijze van verzenden heeft

verzocht, tenzij door ons schriftelijk anders is overeengekomen.

 1. Afspraken betreffende prijsverlaging zijn alleen bindend na onze schriftelijke toestemming.
 2. Bij samengestelde aanbiedingen bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte van de totale

prestatie tegen het voor dit gedeelte in het aanbod vermelde bedrag of tegen een evenredig gedeelte van

de voor het geheel opgegeven prijs.

Artikel 5

LEVERING EN LEVERTIJD

 1. De door ons opgegeven levertijden zijn niet fataal en wij raken dan ook niet in verzuim door de enkele

overschrijding daarvan. Bij niet tijdige levering zullen wij derhalve schriftelijk in gebreke moeten worden

gesteld waarbij de wederpartij aan ons alsnog een redelijke termijn dient te gunnen om aan onze

verplichtingen te kunnen voldoen.

 1. De opgegeven levertijden zijn gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende

transport-, verwerkings- en reparatiecapaciteit en voorraden. Indien buiten onze schuld vertraging

ontstaat ten gevolge van wijziging van bedoelde omstandigheden of ten gevolge van het tussentijds

wijzigen van de order door de wederpartij, wordt de levertijd dienovereenkomstig verlengd, onverminderd

het hierna bepaalde voor het geval dat wij door overmacht de overeenkomst tijdelijk of blijvend niet

kunnen nakomen.

 1. De leveringstermijn begint op het moment dat wij de order van de wederpartij schriftelijk hebben

bevestigd, de eventueel bedongen vooruitbetaling hebben ontvangen en tevens alle technische gegevens

benodigd voor de uitvoering van de overeenkomst aan ons zijn verstrekt.

 1. Bij opdrachten volgens nader te geven instructie, goedkeuring of terbeschikkingstelling van benodigde

producten, materialen en/of tekeningen, vangt de leveringstermijn eerst aan nadat wij de nadere opgave,

goedkeuring of producten en materialen van de wederpartij hebben ontvangen.

 1. Overschrijding van een overeengekomen leveringstermijn, door welke oorzaak dan ook, geeft de

wederpartij geen recht op schadevergoeding, dan wel niet-nakoming en/of opschorting van zijn

verplichtingen jegens ons.

 1. Wanneer de goederen na het verstrijken van de leveringstermijn door de wederpartij niet zijn

afgenomen, zullen wij de wederpartij schriftelijk in gebreke stellen en alsnog een redelijke termijn voor

afname gunnen. Wanneer de wederpartij na het verstrijken van die redelijk termijn met de

inontvangstneming in verzuim is, zullen wij de goederen voor zijn eigen rekening en risico opslaan. Wij

behouden ons het recht voor de door ons dientengevolge geleden schade en gemaakte kosten op de

wederpartij te verhalen.

Artikel 6

OVERMACHT

 1. Onder overmacht wordt ten deze verstaan elke van de wil van partijen onafhankelijke of

onvoorzienbare omstandigheid waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door de

wederpartij niet meer van ons kan worden verlangd. Van overmacht aan onze zijde is in ieder geval

sprake, indien wij na het sluiten van de overeenkomst verhinderd worden aan onze verplichtingen uit

deze overeenkomst of aan de voorwaarden daarvan te voldoen ten gevolge van oorlog, oorlogsgevaar,

oproer, molest, brand, waterschade, werkstaking, bedrijfsbezetting, storingen in de levering van energie,

bedrijfsstoring, overheidsmaatregelen, gevolgen van natuurgeweld, ziekte onder personeel,

materiaalfouten, transportmoeilijkheden, gebrek aan grondstoffen, alles zowel in ons bedrijf als bij derden

van wie wij de benodigde materialen of grondstoffen geheel of gedeeltelijk moeten betrekken, evenals bij

opslag of gedurende het transport, al dan niet in eigen beheer, wanprestatie door onze leveranciers en

voorts door alle overige oorzaken buiten onze schuld of risicosfeer ontstaan. In geval van verhindering tot

uitvoering van de overeenkomst zijn wij gerechtigd om zonder rechterlijke tussenkomst de overeenkomst

geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

 1. In afwijking van het bovenstaande zijn wij in geval van tijdelijke verhindering tot uitvoering van de

overeenkomst ten gevolge van overmacht niet in verzuim en zijn wij gerechtigd de uitvoering van de

overeenkomst op te schorten voor de duur van de verhindering. Ingeval van overmacht heeft de

wederpartij geen recht op schadevergoeding.

 1. Wij zijn gerechtigd betaling te vorderen van de prestaties die bij de uitvoering van de betreffende

overeenkomst zijn verricht, voordat de overmachtveroorzakende omstandigheid is gebleken.

Artikel 7

BETALING

 1. Tenzij anders schriftelijk is overeengekomen, dient betaling van al onze factuurbedragen steeds zonder korting of verrekening te geschieden vóóraf aan een opdracht. Daarbij geldt dat de totale som dient te worden betaald vóór aanvang van de werkzaamheden, de huurperiode of verkoopleveringen.
  De op onze bankafschriften aangeven valutadag is bepalend en wordt altijd als betalingsdag aangemerkt.
 2. De in het vorige lid vermelde betalingstermijn zijn fatale termijnen. Indien de wederpartij in gebreke

blijft tijdig te betalen, zal de wederpartij, zonder dat daartoe enige aanmaning of ingebrekestelling is vereist,

in verzuim zijn van het openstaande factuurbedrag, boven de overeengekomen prijs of som, een rente van twee procent [2%] per maand verschuldigd zijn, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.

 1. Daarboven is de wederpartij gehouden tot volledige schadevergoeding wegens zijn tekortkomingen en

zijn voor rekening van de wederpartij alle in redelijkheid door ons gemaakte kosten ter vaststelling van

schade en aansprakelijkheid, alsmede ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte. Laatstbedoelde

kosten zullen worden berekend overeenkomstig het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten

met een minimum van Euro 250,=. De gerechtelijke kosten worden vastgesteld op de door ons werkelijk

gemaakte kosten. Een beroep op verrekening door de wederpartij wordt alsdan uitgesloten.

 1. Wij zijn te allen tijde gerechtigd contante betaling van facturen te verlangen.
 2. Indien wij zulks verlangen, is de wederpartij verplicht de overeengekomen prijzen of sommen geheel of

gedeeltelijk vooruit te voldoen dan wel genoegzame zekerheid te stellen voor de tijdige en algehele

voldoening van zijn betalings- en andere verplichtingen. Wij kunnen die ook verlangen wanneer wij met

de uitvoering van de overeenkomst reeds zijn aangevangen. Indien hierdoor de levering wordt vertraagd,

is de wederpartij aansprakelijk voor de door ons dientengevolge te lijden schade.

 1. Elke overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde, dat uit in te winnen

informatie de kredietwaardigheid van de wederpartij dient te blijken. Wij zijn te allen tijde gerechtigd

uitsluitend tegen contante betaling onze diensten en werkzaamheden te leveren.

 1. De door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds eerst ter afdoening van alle verschuldigde

rente en [gerechtelijke of buitengerechtelijke] kosten en vervolgens van die factuurbedragen, welke het

langst verschuldigd zijn, ongeacht de vermelding van de wederpartij dat de betaling betrekking heeft op

andere facturen.

 1. Bij gedeeltelijke levering dienen de daarop betrekking hebbende facturen, overeenkomstig de voor de

gehele order geldende betalingsvoorwaarden, te worden voldaan.

Artikel 8

ZORGPLICHT

De wederpartij verplicht zich ervoor zorg te dragen dat:

 1. de toegang tot de locatie waar de werkzaamheden dienen te worden verricht onbelemmerd en vrij is

en dat voorts alle medewerking wordt verleend om een vlotte afwikkeling van de werkzaamheden

mogelijk te maken;

 1. de locatie alwaar de werkzaamheden worden verricht en de klimatologische omstandigheden zodanig

zijn dat beschadiging of ontvreemding van onze eigendommen wordt beperkt;

 1. de vloeren vrij zijn van resten van welke aard dan ook en dat deze waterpas, vlak en bezemschoon ter

beschikking worden gesteld;

 1. de locatie beschikt over elektriciteit, verwarming en water;
 2. wij worden geïnformeerd, ingeval derden de locatie dienen te betreden, en deze derden hun

werkzaamheden verrichten buiten onze normale werktijden;

 1. hulpmiddelen, zoals liften, takels en dergelijke, worden bediend in opdracht van en voor risico en

rekening van de wederpartij;

 1. de locatie niet voor het publiek toegankelijk is, ingeval dit, ter onze beoordeling, een onwerkbare of

risicovolle situatie creëert.

Artikel 9

WERKZAAMHEDEN

 1. Wij spannen ons in voor een deugdelijke uitvoering van de werkzaamheden.
 2. Van onze zijde bestaat geen toerekenbaarheid voor een zijdens of namens de wederpartij aangeleverd

ontwerp en de daarin gebezigde maatvoering, alsmede door de wederpartij verplicht gestelde onderdelen

van een bepaald merk of voorgeschreven behandelingen. Zulks geldt eveneens voor zijdens de

wederpartij beschikbaar gestelde materialen, met dien verstande dat de wederpartij ons voor alle

aanspraken die ter zake kunnen gelden, dient te vrijwaren.

 1. Alle wijzigingen in de te verrichten werkzaamheden, waaronder mede zijn te verstaan wijzigingen ten

gevolge van bijzondere opdrachten van de wederpartij, alsmede wijzigingen en afwijkingen tussen de

verstrekte gegevens en de werkelijke uitvoering die leiden tot meer kosten, zijn als meerwerk

verschuldigd.

 1. Naar billijkheid zal het meer- en minderwerk worden verrekend, zulks onverlet de verplichting van de

wederpartij tot betaling van de hoofdsom.

Artikel 10

AFLEVERING

 1. De zaken zijn voor risico van de wederpartij zodra deze ons bedrijf hebben verlaten.
 2. Wanneer een gedeelte van de order gereed is, zijn wij te onzer keuze bevoegd dit deel van de order te

leveren, dan wel pas te leveren wanneer de gehele bestelling gereed is.

 1. De wederpartij is verplicht het geleverde onmiddellijk na ontvangst te controleren op gebreken. Ingeval

er sprake is van manco’s in de levering, zijn wij gerechtigd het ontbrekende deel daarvan binnen een

redelijke termijn na te leveren en/of het beschadigde deel te vervangen, zonder dat de wederpartij

gerechtigd is om gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst te vorderen of

schadevergoeding van ons te verlangen hoe ook genaamd.

 1. Indien de wederpartij nalatig blijkt met het verrichten van een handeling waarmee hij aan de levering

van zaken dient mee te werken, zijn de zaken voor risico van de wederpartij vanaf het moment dat zij

voor verzending gereed staan, ongeacht waar zij zich op dat moment bevinden. De wederpartij is in dat

geval naast de koopprijs tevens een vergoeding voor opslagkosten verschuldigd.

 1. Indien de wederpartij in gebreke is ter zake van de nakoming van zijn betalingsverplichtingen, zijn wij

bevoegd, behoudens de overige aan ons toekomende rechten, de aflevering van de door de wederpartij

gekochte zaken voor de duur van het verzuim op te schorten, dan wel deze zaken slechts onder rembours

af te leveren.

Artikel 11

RECLAMES, RETOURZENDINGEN EN GARANTIE

 1. Alle reclames dienen schriftelijk te geschieden onder nauwkeurige omschrijving van de aard en grond

der klachten alsmede wanneer en op welke wijze het gebrek is geconstateerd, en dienen binnen zeven

[7] dagen na ontvangst van de zaken/verlening van onze diensten in ons bezit zijn.

 1. Klachten over facturen dienen eveneens schriftelijk te worden ingediend, eveneens binnen zeven [7]

dagen, doch na verzenddatum van deze facturen.

 1. Na het verstrijken van deze termijn[en] wordt de wederpartij geacht de geleverde goederen c.q.

diensten respectievelijk de factuur te hebben goedgekeurd en worden klachten niet meer door ons in

behandeling genomen.

 1. Reclames kunnen slechts geldig worden gemaakt ten aanzien van de zaken die zich nog bevinden in de

staat waarin zij zijn geleverd. Geringe en in de handel toelaatbaar geachte of anderszins niet te vermijden

en niet door ons toedoen ontstane afwijkingen, leveren geen grond voor reclame op.

 1. In geval van gerechtvaardigde reclame hebben wij het recht van een levering af te zien, dan wel de

producten door andere te vervangen, een en ander met uitsluiting van alle rechten en aanspraken op

schadevergoeding van de wederpartij.

 1. Een schriftelijke mededeling als in het eerste lid van dit artikel bedoeld, ontheft de wederpartij niet van

zijn verplichting om het verkochte aan ons geheel en onverkort en zonder enig recht op verrekening

overeenkomstig de bepalingen van deze voorwaarden te voldoen.

 1. Retourzendingen zijn slechts toegestaan indien wij daarmee schriftelijk hebben ingestemd. Dit houdt

niet in dat de klacht door ons is erkend. Retourzendingen dienen – tenzij deze beschadigd zijn ontvangen

– in ongeschonden staat in de originele verpakking aan ons te worden gezonden voor rekening en risico

van de wederpartij.

 1. Creditering bij retourzending vindt plaats op basis van de aan de wederpartij in rekening gebrachte

koopprijs, met dien verstande, dat het te crediteren bedrag nooit meer zal bedragen dan de prijs die wij

de wederpartij zouden berekenen op de dag waarop de teruggezonden zaken aan ons worden afgeleverd.

 1. Voor de ons geleverde zaken geldt een garantietermijn van zeven [7] dagen. Voor goederen afkomstig

van derden geldt de door deze derde vastgestelde garantietermijn, tenzij schriftelijk anders is

overeengekomen.

 1. De garantie heeft echter geen betrekking op onze creatieve diensten, zoals het samenstellen van een

geluidsband of de begeleiding en uitvoering van visuele effecten ten behoeve van een creatief

eindproduct, ter zake waarvan wij geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden.

Artikel 12

EIGENDOMSVOORBEHOUD EN RETENTIERECHT

 1. Alle geleverde en nog te leveren zaken blijven ons eigendom. De eigendom gaat eerst op de

wederpartij over wanneer alle vorderingen die wij op de wederpartij hebben of nog zullen verkrijgen uit

hoofde van leveringen of verrichte diensten, waaronder in ieder geval begrepen de vorderingen genoemd

in artikel 3:92 lid 2 BW, met inbegrip van rente en kosten, volledig zijn betaald.

 1. Zolang de eigendom van de zaken niet op de wederpartij is overgegaan, mag deze de zaken niet

verpanden of aan derden enig ander recht daarop verlenen, behoudens binnen de normale uitoefening

van zijn bedrijf. De wederpartij verplicht zich op ons eerste verzoek mee te werken aan de vestiging van

een pandrecht op vorderingen die de wederpartij uit hoofde van doorlevering op zijn afnemers verkrijgt of

zal verkrijgen.

 1. De wederpartij is verplicht de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd met de nodige

zorgvuldigheid en als ons herkenbaar eigendom te bewaren.

 1. Wij zijn te allen tijde gerechtigd om de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd en nog bij

de wederpartij aanwezig zijn, bij de wederpartij of diens houders weg te [doen] halen indien de

wederpartij in verzuim is met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen of in betalingsmoeilijkheden

verkeert of dreigt te gaan verkeren. De wederpartij zal ons te allen tijde vrije toegang verlenen tot zijn

terreinen en/of gebouwen ter inspectie van onze zaken en/of ter uitoefening van onze rechten. Indien de

wederpartij, ondanks schriftelijke aanmaning, weigert zijn medewerking aan het terughalen van de

geleverde zaken te verlenen, verbeurt hij een boete van € 500,- per dag dat hij hiermede in verzuim is/blijft.

 1. Wij hebben het recht zaken van de wederpartij die wij onder ons hebben onder ons te houden totdat al

hetgeen de wederpartij aan ons verschuldigd is, is betaald, ongeacht of de door de wederpartij verstrekte

opdrachten betrekking hebben op voor- melde of andere zaken van de wederpartij. Het recht van retentie

hebben we ook ingeval van faillissement van de wederpartij.

Artikel 13

AANSPRAKELIJKHEID

 1. Onze aansprakelijkheid voor schade, direct of indirect, aan personen, zaken of bedrijven van de

wederpartij en/of van derden, is te allen tijde beperkt tot een bedrag gelijk aan de netto factuurwaarde

van de geleverde zaken of diensten, of, indien dat hoger is, het bedrag waartegen wij verzekerd zijn.

Iedere verdergaande aansprakelijkheid uit welke hoofde dan ook wordt door ons uitgesloten.

 1. Wij zijn nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van opzet of grove schuld van een van onze

ondergeschikten.

 1. Bedrijfsschade komt niet voor vergoeding in aanmerking. De wederpartij dient zich desgewenst tegen

deze schade te verzekeren.

 1. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de wederpartij na het

ontstaan daarvan zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is de schade schriftelijk bij ons heeft gemeld.

 1. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade aan door de wederpartij aan ons ter bewerking c.q. verwerking

beschikbaar gestelde materialen en/of goederen, indien de wederpartij ons niet uiterlijk bij het aangaan

van de overeenkomst schriftelijk op de hoogte heeft gebracht van de behandeling, eigenschappen,

kwaliteit, samenstelling en toepassingsvormen van de ter beschikking gestelde goederen.

 1. Indien door ons toezeggingen zijn gedaan of garanties zijn gegeven met betrekking tot de kwaliteit van

door ons geleverde zaken of diensten dan gelden die toezeggingen of garanties slechts voor de door ons

aangegeven duur en zolang de zaken zich in de door ons geleverde staat bevinden. Iedere toezegging of

garantie vervalt zodra de door ons geleverde zaken of diensten bewerkt of verwerkt zijn of onderdeel zijn

geworden van een groter geheel. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade door de wederpartij of door

derden in dit verband geleden.

 1. De wederpartij vrijwaart ons voor alle schade die wij mochten lijden als gevolg van aanspraken van

derden die verband houden met door ons geleverde zaken of diensten, daaronder mede begrepen

aanspraken van derden die schade lijden welke het gevolg is van een gebrek in door ons geleverde zaken

of diensten die door de wederpartij werden gebruikt, gewijzigd of doorgeleverd onder toevoeging van of

in samenhang met eigen producten of diensten van de wederpartij, tenzij de wederpartij bewijst dat het

gebrek niet het gevolg is van gebruik, wijziging of doorlevering als hiervoor bedoeld.

 1. Bovendien vrijwaart de wederpartij ons voor alle door ons gemaakte kosten en door ons of derden te

lijden schade door in opdracht van de wederpartij zaken, fonografische en audiovisuele producties,

modellen, tekeningen, monsters en dergelijke te gebruiken of toe te passen. Onder schade wordt mede

verstaan de schade die ontstaat doordat bij een zodanig gebruik of toepassing rechten van intellectuele of

industriële eigendom van derden worden geschonden.

 1. Voor zover de wederpartij aan ons zaken ter beschikking heeft gesteld, geschiedt zulks geheel voor

risico van de wederpartij. Indien deze zaken alsdan worden beschadigd of teloor gaan, zijn wij tot geen

enkele schadevergoeding gehouden. De wederpartij is verplicht deze zaken tegen brand, diefstal en

beschadiging te verzekeren en voor de duur van de overeenkomst verzekerd te houden.

 1. Alle aanspraken tegen ons vervallen, indien zij niet binnen twaalf [12] maanden in rechte zijn ingesteld.

Artikel 14

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

 1. Ontwerpen, tekeningen, modellen, beschrijvingen, foto’s e.d. welke door ons in opdracht van de

wederpartij zijn gemaakt, mogen zonder schriftelijke toestemming noch geheel noch gedeeltelijk

verveelvoudigd worden dan wel aan derden getoond of ter hand gesteld worden of voor welk doel ook

gebruikt worden. De wederpartij is tegenover ons aansprakelijk voor schade ontstaan doordat derden de

tekeningen en overige bovenvermelde bescheiden te zien of ter beschikking krijgen.

 1. De tekeningen e.d. welke door ons of in onze opdracht zijn vervaardigd, dienen op het eerste verzoek

onmiddellijk te worden teruggegeven.

 1. Wij zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor fouten in tekeningen e.d. welke van de zijde van de

wederpartij ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst zijn verstrekt.

 1. Indien bij de uitvoering van een order gebruik wordt gemaakt van tekeningen, merken, gegevens of

adviezen door de wederpartij aan ons verstrekt, en indien hierdoor handelsmodellen, gebruiksrechten,

octrooirechten, auteursrechten, merkrechten of enig ander intellectueel eigendomsrecht van derden wordt

geschonden, zal de wederpartij ons vrijwaren tegen eventueel jegens ons uit dien hoofde geldend te

maken aanspraken.
5. Indien een derde op grond van enig beweerd recht tegen vervaardiging en/of levering bezwaar maakt,

zijn wij zonder meer gerechtigd met onmiddellijke ingang de vervaardiging en/of levering te staken en

vergoeding van de gemaakte kosten, eventueel vermeerderd met schadevergoeding van de wederpartij te

verlangen, zonder dat wij zelf tot enige schadevergoeding zullen zijn gehouden.

Artikel 15

ONTBINDING

 1. De overeenkomst wordt van rechtswege ontbonden, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat

enige ingebrekestelling zal zijn vereist, op het tijdstip waarop de wederpartij de uit de overeenkomst

voortvloeiende verplichtingen niet of niet volledig heeft voldaan, in staat van faillissement wordt

verklaard, voorlopige surseance van betaling aanvraagt, of door beslaglegging, curatelenstelling of

anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen ervan verliest, tenzij de curator of de

bewindvoerder de uit de koopovereenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent.

 1. Indien de wederpartij ons goede grond geeft te vrezen dat hij zijn verplichtingen jegens ons niet zal

nakomen, of indien de wederpartij niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan de verplichtingen welke

voor hem uit enige met ons gesloten overeenkomst voortvloeien, alsmede in geval van schorsing van

betalingen, liquidatie van de zaken van de wederpartij of diens overlijden, zijn wij gerechtigd de

overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat

ingebrekestelling is vereist, en met terugvordering van alle zaken waarop eigendomsvoorbehoud en/of

pandrecht van ons rust en deze zaken daartoe bij de wederpartij op diens kosten weg te halen, waaraan

de wederpartij op alle dagen en uren zijn medewerking dient te verlenen, en voor zover de wederpartij

nog niet heeft betaald, betaling voor het uitgevoerde deel van de overeenkomst te vorderen en/of voor

verdere levering vooruitbetaling te eisen. In deze gevallen is elke vordering welke wij ten laste van de

wederpartij hebben onmiddellijk opeisbaar. De wederpartij is aansprakelijk voor alle door ons

dientengevolge te lijden schade.

 1. Door de ontbinding worden over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar. De

wederpartij is aansprakelijk voor alle door ons geleden schade, onder meer bestaande uit winstderving en
transportkosten

Artikel 16

HUUR

 1. Indien en voor zover er sprake is van een overeenkomst van huur en verhuur [zowel van roerende- als

onroerende zaken], zijn deze Algemene Voorwaarden hierop van toepassing.

 1. De wederpartij/huurder verklaart het gehuurde in goede staat te hebben aanvaard en het bij het einde

van de huurovereenkomst in dezelfde staat aan ons weer op te leveren. De Wederpartij/huurder is

aansprakelijk voor iedere schade aan het gehuurde. Wij zijn gerechtigd deze schade geheel voor rekening

van de wederpartij/huurder te doen herstellen. De wederpartij/huurder is verplicht om eventuele schade

aan het gehuurde direct aan ons te melden.

 1. Voor zover het gehuurde [studio]ruimten betreft, is het de wederpartij/huurder niet toegestaan ander

ruimtes te betreden. Wij zijn echter te allen tijde gerechtigd het gehuurde te betreden en te controleren.

 1. Wij zijn nimmer aansprakelijk voor enige schade van de wederpartij/huurder of derden ten gevolge van

het gebruik van het gehuurde.

 1. Wij zijn gerechtigd om bij het aangaan van de huurovereenkomst een nader door ons te bepalen

waarborgsom van de wederpartij/huurder te verlangen.

 1. Ingeval van annulering van de huurovereenkomst tot tien [10] dagen voor aanvang van de huurtermijn

is de wederpartij/huurder aan ons een vergoeding verschuldigd van vijfentwintig procent [25%] van de

overeengekomen huursom. Annuleringen dienen schriftelijk bij aangetekend schrijven te geschieden.

 1. Ingeval van annulering binnen tien [10] dagen voor aanvang van de huurtermijn is de

wederpartij/huurder de volledige huursom verschuldigd.

Artikel 17

TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

 1. Op alle overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht

van toepassing. Alle geschillen voortvloeiende uit tussen partijen bestaande overeenkomsten, zullen

worden voorgelegd aan de Arrondissementsrechtbank te Maastricht, voor zover de wettelijke

bepalingen zich daar niet tegen verzetten, tenzij wij er de voorkeur aan geven het geschil aan het oordeel

van een andere bevoegde al dan niet Nederlandse rechter te onderwerpen.

 1. De bepalingen van het Weens Koopverdrag (United Nations Convention on contracts for the international sales of goods` (CISG)) zijn niet van toepassing, evenmin als enige toekomstige internationale regeling inzake koop van roerende lichamelijke zaken waarvan de werking door partijen kan worden uitgesloten.
 2. Indien enige clausule van de onderhavige Algemene Voorwaarden vernietigd wordt, dan wel anderszins

haar geldigheid verliest, doet dat geen afbreuk aan de geldigheid van de andere clausules.

Artikel 18

WIJZIGINGEN

 1. Wij behouden ons het recht voor om deze Algemene Voorwaarden in hun geheel of op bepaalde

onderdelen of voor bepaalde zaken of wederpartijen te wijzigen.